تعبیر خواب مو، مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش مجله پریها، با تعبیر خواب مو، تعبیر خواب تراشیدن مو، تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن (زبان، دست، آلت تناسلی و...) همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب مو، مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا حالت های مختلف دیدن مو در خواب را بیانگر نمادهای متفاوتی برای بیننده رویا می داند. در ادامه به آنالیز هر یک از این نمادها خواهیم پرداخت. رویابین گرامی شما می توانید باتوجه به نوع خواب دیده شده و شرایط فعلی زندگی خود، با استفاده از نمادهای زیر به تفسیر رویای خویش بپردازید.

مو: اشاره به افکار، تصوری که از خود دارید، نگرش و طرز رفتار.

طاسی: رو به پیری رفتن، احساس کهنگی کردن یا مهجور ماندن، عدم تمرکز

برس زدن مو: واضح ساختن افکار و نگرش ها

تغییر مدل مو: تغییر نگرش، تغییر نظر یا تصمیم

موی سینه: مردانگی، قدرت و توان

موی ژولیده: سردرگمی روانی

موی کمرنگ و روشن: مطلعی، روشن فکری

مو بر روی سینه زنان و بچه ها: جنبه مذکر درون مونث، شاید آرزوی والدین برای داشتن فرزند پسر، فراوری خصوصیات مردانه

موی بلند و ژولیده: اهمیت ندادن فرد به تصویر خود و تصویری که در اجتماع بر جای می گذارد، گوشه نشینی و یا ترک تحصیل، رها کردن شغل

موی بلند: آزادی، سهل انگاری، در خصوص زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان

گیسوی بافته یا دم اسبی: برای زنان حفظ دخترانگی، افکار و احساسات سازگار با جامعه

موهای به عقب شانه شده چسبیده به سر: انضباط، خویشتن داری

کلاه گیس: افکار و نگرش های عاریه و ساختگی

رویایی که در آن رنگ موها سفید شده در صورتی که در بیداری اینگونه نیست چه تعبیری خواهد داشت؟

 • تعبیر خواب سفید شدن موی سر

رویاهایی که در آن شخص بیننده خواب دچار ریزش مو می گردد جزء دسته خواب های متداول بشمار می آیند، اما تفسیر اینگونه خواب ها چه خواهد بود؟

 • تعبیر خواب ریختن موی سر (ریزش مو)

تعبیر خواب مو چیست؟

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن ها زینت و آرایش می باشد.

برخی از تعبیرگران گفته اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.

تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن

آنلی بیتون می گوید: اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می کنید که همه شما را ترک می گویند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می نماید.

زبان

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می شوی.

ساق پا

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی ساق های تو پرمو می باشند، یـعـنـی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می شوی.

ساعد

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می گردد، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می دهی.

زیر بغل

ابن سیرین می گوید: تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می باشد.

آلت تناسلی زن

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می گردد.

آلت تناسلی مرد

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خشنود می شوی.

شکم

جابر مغربی می گوید: اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می شوی.

سینه

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است بدهکار می شوی

جابر مغربی نیز می گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد بدهکار می شوی.

کتف

برخی از تعبیرگران می گویند: اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی کنی به تو مال و اموالی می رسد.

دوش

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت دار خواهی بود.

پشت گردن و پیشانی

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است بدهکار می شوی.
 • اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است بدهکار می شوی و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می باشد.

صورت

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری بدهکار می شوی.

تعبیر خواب تراشیدن مو

ساق: جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می گردد.

ساعد: جابر مغربی می گوید: اگر ببینی موی ساعد خودت را زده ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می شوی.

زیر بغل و اطراف عورت: جابر مغربی می گوید: اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده ای به خواسته خودت می رسی، ولی نتراشیدن آن ها تعبیرش ناجوانمردی و بی مروتی است.

شکم: جابر مغربی می گوید: اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده ای بدهی خود را پرداخت می کنی.

سینه: ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی موهای سینه را تراشیده ای قرض خود را پرداخت می کنی.

پشت گردن: ابن سیرین می گوید: اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده ای بدهی تو پرداخت می گردد.

تعبیر خواب مو به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می گوید:

 • کوتاه کردن آن: غم
 • بلند: قدرت و اهمیت
 • شستن آن ها: دل نگرانی
 • بستن آن: ناراحتی
 • موی قرمز: دوروئی
 • سیاه: خوشبختی
 • بور: شادی
 • سفید: شادمانی
 • شانه کردن آن ها: ضرر در امور کاری
 • گیس نموده: مورد تمسخر واقع شدن
 • فر خورده: برای صنعتگران سود در امور کاری
 • ریزش مو: ناراحتی
 • سوزاندن آن ها: خیانت، زندگی توأم با بدبختی
 • آن ها را بیش از حد کوتاه کردن: یک سوگوار در خانواده
 • ژولیده: سوء تفاهم در خانواده
 • رنگ کردن آن ها: دورویی
 • موخوره و یا موهای در هم ریخته: خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت پیشرفت، در زندگی را از دست می دهد.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می نماید، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می گردد.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می گردد، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد، نشانه آن است که با خوش رفتاری دیگران را فریب می دهد.
 • اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید، علامت آن است که به زنی بی باک دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب زن مو قرمز ببینید، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود مطلع می شوید.
 • دیدن موی قهوه ای در خواب، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب پیروز نمی شوید.
 • دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب، علامت آن است که شرایط اقتصادی شما بهتر خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می زنید، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می کنید و بعد ناچار می شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می نماید، علامت آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گگردد.
 • اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می نماید، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است. اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد، زیان و پریشانی به بار می آورد.
 • دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب، علامت آن است که بستن پیمان ازدواج با مسئله ای روبرو می گردد، اوضاع کار کساد می گردد و زندگی با سختی همراه می گردد.
 • اگر زنی خواب ببیند نمی تواند گیسوان خود را شانه بزند، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد نمود و او را از دست خواهد داد.
 • اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند، نشانه آن است که به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد نمود.
 • اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است، علامت آن است که در زندگی با نومیدی های بزرگی روبرو خواهید شد.
 • اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و کچل می گردد، علامت آن است که برای امرار معاش باید کوشش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می نماید.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.
 • اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می نماید، علامت آن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد نمود، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است.
 • اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید، علامت آن است که گرفتار سختی و مسائل زندگی خواهیدشد. و این مسائل کمتر از زمانی که از دور به آن ها نگاه می کردید شما را دچار هراس می نمایند.
 • اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گل هایی سفید تزئین شده است، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو گردد، انتها از شر آن ها خلاص می گردد.
 • اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می ریزد، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس نماینده می گردد.
 • اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می گردد ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.
 • اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می گردد. او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع مو دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: setare.com
انتشار: 17 تیر 1400 بروزرسانی: 17 تیر 1400 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 4236

به "تعبیر خواب مو، مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب مو، مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب مو، مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید