تعبیر خواب ستاره و ستاره دنباله دار چیست؟

به گزارش مجله پریها، با تعبیر خواب ستارگان، تعبیر خواب ستاره دنباله دار، تعبیر خواب ستاره کم نور، تعبیر خواب افتادن ستاره و تعبیر خواب جنگ ستارگان آشنا شوید.

تعبیر خواب ستاره و ستاره دنباله دار چیست؟

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا گفته شده است که دیدن ستاره در خواب به معنای مکاشفاتی در باب کیهان، انگیزه ها و اسباب ترقی که در زندگی به طور نامحسوس پیش روی فرد حاضر می شوند و او را در دنیا خاصی پیش می رانند و این همان سرنوشت فرد است. امیدها یا آرزوهای ما

ستاره، ستارگان و اجرام آسمانی به دلیل عدم دسترسی به آن ها در زمان گذشته و حال به افرادی نسبت داده می شدند که هم از قدرت بلامنازعی بهره مند و هم دسترسی به آن ها سخت بوده است. این افراد در گذشته پادشاهان و وزرا بوده اند و به تعبیر بیشتر معبرین ستاره به پادشاه و یا عالمی عظیم تشبیه شده است.

تعبیر خواب ستاره

حضرت دانیال گوید: ستارگان درخواب، دلیل کند بر عظیمان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ستارگان می لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و عظیمان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه شود. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.. اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.

معبرین غربی گویند: دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است. شما آینده ای دخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد. البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می نماید. اگر در خواب دیدید که ستاره ها در آسمان سوسو زده و محو می شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده ای نزدیک رخ خواهد داد. اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند غم و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گشت و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده شود. ابراهیم کرمانی گوید:

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.

 1. فقیهان
 2. علما و دانشمندان
 3. قاضیان
 4. خلفا
 5. وزرا
 6. دبیران و نویسندگان
 7. خزانه داران
 8. مردمان جنگجوی
 9. شاگردان

اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق نموده اید نشان آن است که عظیم می شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می شوید.
 • چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گشت خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می دهد.
 • اگر ستاره ای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت عظیمی از شهر و دیار شما می میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
 • اگر در خواب ببینید که ستاره ها را شماره می کنید به کاری عظیم دست می زنیدو بر جمعی فزونی و رجحان امارت می یابید.

برایت می گوید:

 • اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می رسد.
 • اگر خواب بینید که تنها یک ستاره در آسمان می درخشد، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می کنید.
 • اگر خواب ببینید که ستاره ها پشت ابر پنهان شده، به این معنا است که باید شکست را قبول کنید.

تعبیر خواب افتادن ستاره

ابن سیرین:

 • اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.
 • اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد، دلیل کند عالم عظیم آن دیار هلاک شود و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.

چنین گویند: در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.

علامه مجلسی (ره) گوید: فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال شروع غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می آید و به شما اصابت می نماید، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب جنگ ستارگان

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد

تعبیر خواب ستاره درخشان و کم نور

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می گوید به مراد می رسید و چیزی را به دست می آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گشته یا ستاره ای داشتید که گم کردید

لوک اویتنهاو می گوید:

 • درخشان: خوشبختی
 • کم سو: مانع
 • تیره: غم و غصه در درون خانه
 • روشن: نیکبختی

آنلی بیتون می گوید: دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.

تعبیر خواب ستاره دنباله دار

لوک اویتنهاو می گوید: دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است.
 • اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می چرخند، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر تماشا ستاره دنباله دار در خواب این است که باید منتظر خبرهای خوب باشید. در آینده سورپرایز خواهید شد و هیجان کاملی را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب ستاره در دست

اگر در خواب دیددی که ستاره ای در دست دارید تعبیرش این است که به زودی بدهی هایتان را پرداخت خواهید کرد.

تعبیر تماشا ستاره در آسمان

تعبیر تماشا ستاره در آسمان نشانه ثروت و مال اندوزی است. اگر ستاره به شما چشمک زد تعبیرش این است که به زودی ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب حرف زدن با ستاره

اگر در خواب دیدید که با ستاره صحبت می کردید تعبیرش ایناست که مورد توجه شخصی قرار گرفته اید. او شما را دوست دارد اما به شما نمی گوید. به اطرافتان بیشتر توجه کنید.

تعبیر خواب ستاره صبح

تعبیر ستاره صبح در خواب نشانه این است که خبرهای خوبی در راه است.

لوک اویتنهاو می گوید: تعبیر خواب ستاره صبح: شادمانی

تعبیر خواب چشمک زدن ستاره

تعبیر چشمک زدن ستاره در خواب نشان دهنده یک اتفاق بسیار بزرگ در زندگی است.

تعبیر خواب ستاره در روز

تعبیر تماشا ستاره در روز نشانه ایمان و اعتقاد شماست. شما چهره ای تاثیر گذار هستید که همه شما را الگوی خودشان قرار می دهند.

تعبیر خواب آسمان بدون ستاره

اگر در خواب دیدید که در آسمان ستاره ای نبود تعبیرش این است که از خدا نا امید هستید. به علت مسائلی که دارید افسرده شده اید و دست از دعا کشیده اید. این خواب پیامی به شماست که هیچ گاه از خدا نا امید نشوید و تمام راه ها را برای حل مشکل خود امتحان کنید.

تعبیر خواب ستاه درخشان

تعبیر تماشا ستاره های بسیار درخشان و خیره کننده در آسمان نشانه تحقق یافتن آرزوهایتان است. شما شور و شوق بسیاری برای ادامه زندگی دارید و در این راه هر کاری از دستتان بر بیاد انجام می دهید.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید به ستارگان درخشان آسمان نگاه می کنید، تعبیرش آن گاست که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید: تعبیر خواب ستاره درخشان: خوشبختی

تعبیر خواب ریختن ستاره از آسمان

اگر درخواب دیدید که ستاره روی سرتان فرود آمد تعبیرش این است که ستاره اقبالتان خوب است. اگر مسئله ای دارید به زودی حل می گردد و اگر بیمارید، بهبود پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب ستاره آبی

تعبیر تماشا ستاره آبی در خواب نشانه فرصت های تازه و اتفاقات خوب و رضایت بخش است.

تعبیر خواب ستاره قرمز

ستاره قرمز در خواب نشانه بی توجهی دیگران نسبت به شما و بدشانسی و بدبختی است.

آنلی بیتون می گوید: تماشا ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.

تعبیر خواب ستاره زرد و نارنجی

تعبیر تماشا ستاره زرد ونارنجی در خواب نشانه شفاگرفتن و سلامتی است.

تعبیر خواب ستاره در آسمان شب

اگر در خواب دیدید که مشغول تماشای ستاره در شب هستید تعبیرش این است که در پی آرامش درونی و کورسوی امیدی برای مسائل خود هستید. سوالات بزرگی دارید و همین سوال ها باعث شده که سردرگم و گیج شوید.

اگر در خواب دیدید که ستاره از میان ابر بیرون آمد تعبیرش این است که زندگی همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد و به قول معروف انتها شب سیه سفید است. به زندگی امیدوار باشید. روزهای خوب در راه است.

تعبیر خواب خاموش شدن ستاره

تعبیر تماشا ستاره خاموش در خواب نشانه مرگ و از دست دادن کسی است که او را بسیار دوست دارید. این خواب بعلاوه، عدم انگیزه و انرژی برای جنگیدن است.

تعبیر خواب شمردن ستاره

اگر در خواب دیدید که ستاره ها را می شمارید تعبیرش این است که فردی می خواهد با همکاری دوستانش به شما آسیب بزند و شما را تضعیف کند. این کار ممکن است به از دست دادن کارتان بیانجامد. مراقب فریب های احتمالی باشید و جلوی خرابکاری آنان را هر چه زودتر بگیرید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع ستاره دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 21 مهر 1400 بروزرسانی: 21 مهر 1400 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 4198

به "تعبیر خواب ستاره و ستاره دنباله دار چیست؟" امتیاز دهید

7 کاربر به "تعبیر خواب ستاره و ستاره دنباله دار چیست؟" امتیاز داده اند | 4.1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب ستاره و ستاره دنباله دار چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید