تعبیر خواب زیتون و روغن زیتون

به گزارش مجله پریها، با تعبیر خواب خوردن زیتون، تعبیر خواب روغن زیتون، تعبیر خواب درخت زیتون، تعبیر خواب چیدن زیتون و تعبیر خواب زیتون سیاه و زرد همراه ما باشید.

تعبیر خواب زیتون و روغن زیتون

دیدن و یا خوردن زیتون در خواب باتوجه به رنگ و مزه آن تعبیری متفاوت خواهد داشت ولی بیشتر معبرین اسلامی دیدن زیتون در خواب را به غم و اندوه تعبیر نموده اند گفتنی است که دیدن روغن زیتون در خواب بهترین تعبیر را نسبت به مشاهده کردن روغن های دیگر در خواب به همراه دارد.

تعبیر خواب زیتون

ابن سیرین گوید: اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه.

تعبیر خواب خوردن زیتون

محمد بن سیرین: اگر بیند زیتون می خورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

مطیعی تهرانی: اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است

لوک اویتنهاو می گوید: خوردن زیتون: مسائل خانوادگی

جابر گوید: اگر بیند زیتون تلخ با نان مى خورد، او را اندکى منفعت به رنج و سختى حاصل آید.

آنلی بیتون: خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.

تعبیر خواب روغن زیتون

ابراهیم کرمانی گوید: روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می پالود و می خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن.

  • چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید.

تعبیر خواب زیتون سیاه و زیتون زرد

مطیعی تهرانی: رنگ زیتون نیز در تعبیر خواب دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نگردد. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد

تعبیر خواب دادن و دریافت زیتون

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید. دریافت زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خرسند و راضی شدید کسی شما را مدح می نماید و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند.

تعبیر خواب درخت زیتون

مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می گردد یا او وسیله و کار ساز می گردد که سودی ببرید.

اچ میلر مى گوید: دیدن درخت زیتون در خواب، به معناى خوش شانسى است.

تعبیر خواب چیدن زیتون

مطیعی تهرانی: چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

لوک اویتنهاو می گوید: چیدن آن: شما بیش از حد سریع به قاضی می روید

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد.

اچ میلر مى گوید: چیدن زیتون در خواب، به معناى آن است که باید در کارها دقت بیشترى انجام دهید.

تعبیر خواب ظرف زیتون و زیتون فاسد

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.

  • شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.

اچ میلر: دیدن زیتون فاسد در خواب، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى شوید.

تعبیر زیتون سبز در خواب

مطیعی تهرانی می گوید: اگر زیتون سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب دچار کراهت نشوید.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

زیتون در خواب، بر مال جهان دلالت دارد و درخت زیتون به مردی سودمند برای خانوادهاش تعبیر می گردد. اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره ی زیتون را می گیرد، خیر و برکت زیادی به او می رسد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب یک درخت زیتون: خوشبختی بزرگ بسیار نزدیک است.

یک درخت زیتون می کارید: ازدواج بسیار نزدیک است.

یک مرد جوان خواب ببیند که درخت زیتون میکارد: او فرزندان متعددی خواهد داشت.

یک زن شوهردار این خواب را ببیند: شادی و خوشبختی

یک مرد این خواب را ببیند: فراوانی در همه امور

یک شاخه درخت زیتون را می کنید: خوشبختی

بوی زیتون به مشامتان می خورد: شانس و موفقیت در کاری که فعلاً به آن اشتغال دارید.

یک زن درخت زیتون را بو می نماید: او فرزندان بسیاری خواهد داشت.

یک دختر جوان درخت زیتون را بو می نماید: بزودی ازدواج خواهد نمود.

یک زن خواب زیتون ببیند: فرزندان او دختر خواهند بود و متعدد

یک دختر جوان خواب زیتون ببیند: نامزدی سریع و ازدواج در آینده

نزدیک یک مرد خواب زیتون ببیند: شانس بزرگ درکار

زیتون می خورید: خوشبختی

زیتون می چینید: پول

زیتونهائی را که روی زمین ریخته جمع می کنید: یک کار سخت در انتظار شماست ولی ثمرهآن خوشبختی خواهد بود

زیتونها را در یک ظرف می گذارید: زندگی شما طولانی خواهد بود.

اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون میخورد، علت که غم و اندوه خورید.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

تعبیر درخت زیتون، مرد با اصل و نسب می باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می نماید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع زیتون و روغن زیتون دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 21 مهر 1400 بروزرسانی: 27 آذر 1400 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 4200

به "تعبیر خواب زیتون و روغن زیتون" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب زیتون و روغن زیتون" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زیتون و روغن زیتون"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید