نماینده دادستان: دانیال زاده به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می بخشید ، انتقال یک ملک 24 میلیاردی از دانیال زاده به طبری با پولشویی

به گزارش مجله پریها، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه و دیگر متهمان امروز برگزار گردید.

نماینده دادستان: دانیال زاده به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می بخشید ، انتقال یک ملک 24 میلیاردی از دانیال زاده به طبری با پولشویی

به گزارش مجله پریها به نقل از میزان، نماینده دادستان در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان گفت: طبری پیگیری های ویژه ای در خصوص پرونده های قضایی دانیال زاده انجام داده است. حالا سوال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم گردد و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار کند و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.

رسول قهرمانی در ادامه جلسه دادگاه در تشریح محور سوم اتهامات مرتبط با دانیال زاده گفت: طبری در موضوع کلاک، ملکی را در کریم خان از نجفی به عنوان رشوه دریافت می نماید. امروز طبری در جلسه دادگاه گفت ملک برای نجفی بود. در حالی که در جلسات قبلی مدعی بود من با نجفی کار نمی کردم و مستقیم با مشایخ در ارتباط بودم. این ملک کریم خان به علاوه 8 میلیارد و 400 میلیون تومان در فاصله سال های 83 تا 86 از سوی طبری از نجفی دریافت می گردد. در سال 90 سازمان بازرسی به موضوع حساس می گردد. لذا این 8 میلیارد و 400 میلیون تومان به دو قسم تبدیل می گردد؛ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان نخست را مشایخ در سیمان خمسه سهام می خرد و 4 میلیارد و 200 میلیون دیگر نیز توسط طبری صرف ملک کریم خان می گردد. بنابراین هم اصل عرصه و هم پول ساخت بنای ملک کریم خان از رشوه بوده است. حال آنکه طبری مدعی است این پول در نتیجه مشارکت بوده است.

نماینده دادستان گفت: اتفاق مذکور مقارن با زمانی بوده که پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت حل و فصل شده است؛ طبری ملک کریم خان را طی قراردادی که در سال 90 منعقد می گردد با 3 واحد در برج روما یا به تعبیر بهتر قصر روما با دانیال زاده معاوضه می نماید. دانیال زاده به جهت آنکه روح سخاوتمندانه ای داشته و به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می بخشید، واحد 636 متری برج روما را به نام طبری منتقل می نماید؛ 2 واحد دیگر هم به نام فرهاد مشایخ می گردد.

وی توضیح داد: طبری در واحد 636 متری برج روما سکونت پیدا می نماید و 2 واحد دیگر برج روما را در تاریخ های 24 فروردین 91 و 31 فروردین 91 به نام مشایخ می گردد، اما یک هفته بعد مشایخ در دفترخانه حاضر می گردد و وکالت فروش هر دو ملک را به علاوه سلب کردن حق عزل وکیل به مدت 30 سال به طبری می دهد. بنابراین این 2 واحد دیگر برج روما هم در ید حقوقی طبری می گردد. همچنین طبری یک اقرارنامه هم می گیرد که بر مبنای آن مشایخ حق اعتراضی به این وکالت نامه ندارد.

نماینده دادستان گفت: این معاوضه ملک کریم خان و 3 واحد برج روما میان طبری و دانیال زاده بود. البته در تمام این معاوضه ها پسر دانیال زاده نقش داشت اما چون فاعل این معاوضه ها خود رسول دانیال زاده بود، ما برای فرزندش منع تعقیب صادر کردیم.

قهرمانی در ادامه جلسه دادگاه گفت: طبق گزارش کارشناسان در دی ماه 90 سه واحد برج روما در مرحله تکمیل ساخت و بهره برداری بوده اند؛ اما ملک کریم خان در مرحله سفت کاری بوده و پیشرفت آن 60 درصد بوده است؛ البته بعداً نیز اعلام شد که پروانه ساخت کریم خان در تاریخ 90.06.25 صادر شده است و معاوضه ها در دی ماه بوده است.

نماینده دادستان توضیح داد: کارشناسان اعلام می نمایند که ملک کریم خان در دی 90 با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و عوارض عرصه قیمتی معادل 74 میلیارد ریال داشته، ولی 3 واحد برج روما که در مرحله بهره برداری بوده اند مجموعاً دارای ارزش 167 میلیارد ریال بودند، در اینجا حدود 9 میلیارد و 200 میلیون تومان اختلاف وجود دارد؛ یعنی دانیال زاده در این عرصه پولشویی حدود 9 میلیارد تومان کسب می نماید.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در سال 90 دادسرای امنیت آغاز به کار کرد و پرونده در دادسرای مالی انتها یافت؛ پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می نماید. لذا در سال 95 در موضوع حسین فریدون و رشوه هایی که دانیال زاده به وی داده بود، دانیال زاده شناسایی می گردد و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می گردد.

نماینده دادستان گفت: در سال 95 نهادهای نظارتی بر روی اقدامات دانیال زاده زوم می نمایند و در رابطه با اقدامات او پرونده ای در دادسرا تشکیل می گردد، اما باز می بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال زاده بود، در شعبه 15 بازپرسی برای وی منع تعقیب می خورد.

قهرمانی توضیح داد: در اینجا حسب اظهارات اطراف پرونده یعنی آقایان مهرصادقی و جلیل سبحانی اعلام می گردد که طبری دو فرد مورد اشاره را خواست و به آن ها گفت که ملک دانیال زاده در فلورا را بخرید. در طبقه 13 فلورا طبری هم در زمان ساخت نظارت داشته و حتی نوع اتاق ها و چیدمان منزل حسب خواست او انجام گرفته است. بنابراین دانیال زاده ملک واقع در طبقه 13 برج فلورا را با خواست طبری احداث نموده بود و در این رابطه در مندرجات پرونده اقاریر اطراف پرونده وجود دارد. حتی حسین هدایتی در این رابطه اعلام اطلاع نموده است. بنابراین واحد 636.1 متری مندرج در پرونده با سفارش ویژه طبری احداث شده است.

نماینده دادستان توضیح داد: زمانی که طبری می خواهد این واحد را از دانیال زاده دریافت کند، درست مقارن می گردد با پرونده اتهامات دانیال زاده در رابطه با موضوع پرونده حسین فریدون که در برج 10 سال 97 به اتمام می رسد. در ادامه طبری از مهر صادقی درخواست می نماید که ملک مورد اشاره را از دانیال زاده بخرند. بعد از دو ماه این ملک از مهر صادقی به طبری منتقل می گردد. بنابراین مهر صادقی ملک مورد اشاره را به مبلغ 15 میلیارد تومان از دانیال زاده می خرد و به مبلغ 15 و نیم میلیارد تومان به طبری نیز می فروشد.

نماینده دادستان گفت: طبری در تحقیقات مقدماتی گفته بود من فقط مهر صادقی را می شناسم و با دانیال زاده معامله نداشتم، اما مهر صادقی در جریان تحقیقات اقرار کرد که به دستور طبری ملک را از دانیال زاده خریده و طبری هیچ مبایعه نامه ای به ما نداده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان توضیح داد: جلیل سبحانی در جریان تحقیقات گفت که طی جلسه ای طبری با اخذ 25 برگ از اوراق معاملاتی یک بنگاه و همچنین اخذ مهر آن بنگاه، عمل معاوضه ملک را انجام داد. طبق اقاریر جلیل سبحانی در جلسه مورد اشاره، خود طبری با دستخط خودش مبایعه نامه را مرقوم کرد، بنابراین اینکه طبری در رابطه با مبایعه نامه معاوضه ای انجام شده اظهار بی اطلاعی می نماید، امری خلاف است.

قهرمانی گفت: همچنین در جلسه مورد اشاره که طبری و مهرصادقی و جلیل سبحانی برای تنظیم مبایعه نامه حضور داشتند، تلفن طبری زنگ می خورد و او قصد ترک کردن جلسه را می نماید که سبحانی در این اثنا عکسی را از او تهیه می نماید و این عکس در مندرجات پرونده موجود است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان داشت: بنابراین ملک مورد اشاره را مهر صادقی از دانیال زاده خریداری می نماید و دو ماه بعد، آن ملک را به طبری می فروشد؛ طبری نیز بخشی از پول ملک خریداری شده را به صورت نقدی پرداخت می نماید و بخشی دیگر را با فروش ملکی در نمک آبرود به مبلغ 4 میلیارد تومان با مهر صادقی تسویه می نماید.

وی بیان داشت: مطابق نظر بازپرس پرونده به منظور قیمت گذاری املاک معاوضه شده به صنف مورد نظر رجوع می گردد و صنف نیز بر مبنای هم نظر خودش و هم نظر کارشناسان اعلام می نماید که در زمان انتقال ملک به مهر صادقی ارزش آن 24 میلیارد تومان و در زمان انتقال ملک به طبری ارزش آن 28 میلیارد تومان بوده است. اگر ارزش ملک را مطابق با زمان انتقال به مهر صادقی در نظر بگیریم، آنگاه متوجه می شویم ملکی که در ابتدا دارای قیمت 15 میلیارد تومانی بود، در یک شگرد پولشویی 9 میلیارد بر قیمت آن افزوده شده و به نوعی در این فرایند پولشویی 9 میلیارد تومان از دانیال زاده به طبری منتقل شده است.

قهرمانی ادامه داد: البته مطابق استعلامی که از سوی دادسرا صورت گرفت، طبق گردش ثبتی در سال 94 این ملک در اجاره 99 ساله در ید شرکت توزیع نیروی برق بوده که این موضوع نیز در زمره ابهامات است که تحقیقات و استعلام های مرتبط با آن در جریان است.

نماینده دادستان گفت: همچنین در همین پرونده ای که زیر نظر حمید علیزاده بود، دو نسخه بدون امضا با دو تاریخ مختلف در اسناد طبری یافت شد.

در این هنگام یک کلیپ ویدئویی درباره بازگشت دانیال زاده به کشور پخش شد.

نماینده دادستان بیان نمود: جالب است که دانیال زاده در اظهار نظری گفته که حاضر بودم ملک فلورا را مجانی به طبری بدهم. در بخشی از فیلم دانیال زاده هم گفت که یک روز در میان طبری را می دیدم.

پس از پخش کلیپ، تصاویر مربوط به واحدهای برج روما و برج فلورا پخش شد.

قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقبا اعلام می گردد.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 10 شهریور 1399 بروزرسانی: 30 آبان 1399 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 3540

به "نماینده دادستان: دانیال زاده به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می بخشید ، انتقال یک ملک 24 میلیاردی از دانیال زاده به طبری با پولشویی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نماینده دادستان: دانیال زاده به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می بخشید ، انتقال یک ملک 24 میلیاردی از دانیال زاده به طبری با پولشویی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید